close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
       
Urząd Gminy Tczew
Oferta inwestycyjna
Dokumenty i formularze
Tablice ogłoszeń
Przetargi
Prezentacja Gminy
Dla turysty
Rada Gminy Tczew
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Fundusze europejskie
System informacji o środowisku
Praca
Rządowe Centrum Legislacji
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
Strona główna | Aktualności | Mapa serwisu | Kontakt
ABC o azbeście
Złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (28 Kwietnia 2016)

Na początku kwietnia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) został złożony wniosek o dofinansowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tczew – edycja 2016. Wspomniany wniosek jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.
Wójt Gminy Tczew wziął pod uwagę głosy mieszkańców, które wyrażały zainteresowanie oraz potrzebę przystąpienia do konkursu, co wpłynęło na decyzję, o ogłoszeniu naboru składania wniosków w zakresie usuwania azbestu. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, w sprawie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Tczew wpłynęło zapotrzebowanie na utylizację 147 Mg*, z czego 96 Mg* wymaga demontażu z budynków i budowli, na których obecnie pełnią funkcję pokryć dachowych dla 31 obiektów.
Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to po podpisaniu umowy z WFOŚiGW rozpocznie się realizacja zadania, o przewidzianej wartości 97 200 zł kosztów kwalifikowalnych. Gmina Tczew w ramach środków własnych wnioskodawcy dołoży 14 580 zł a 82 620 zł będzie pochodziło z otrzymanej dotacji. Wskazane kwoty mogą ulec zmianie po wyłonieniu wykonawcy. Porównując realizację zadania do 2015 r. zakres finansowy zmniejszył się o kilka procent w stosunku do maksymalnych kosztów kwalifikowalnych po wyłonieniu wykonawcy, co obniżyło koszt całego przedsięwzięcia.


Mg* - tona

...

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST-2016R (30 Grudnia 2015)

MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NASZEJ GMINY

Wójt Gminy Tczew informuje, że można składać wnioski do Urzędu Gminy Tczew o dofinansowanie dla zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tczew - edycja 2016”. Nabór wniosków rozpocznie się z dniem 04.01.2016r i będzie trwał do 29.02.2016r. Dofinansowaniu będą podlegały koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest:
1. Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
2. Transport i utylizacja materiałów zawierających azbest składowany na posesjach.

Wszystkie potrzebne do wypełnienia dokumenty zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej www.gmina-tczew.pl i są dostępne w Urzędzie Gminy u p. Michała Ciecholewskiego w pok. nr 9.

UWAGA
Dofinansowanie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przeprowadzone zostanie tylko w przypadku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przez Gminę Tczew.

Druk wniosku (.doc)

Druk wniosku (.pdf)


...

ABC o azbeście (2 Listopada 2015)

 


 

Zakończono działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w Gminie Tczew – edycja 2015. Wyłoniona w drodze postępowania ofertowego firma P.H.U. Pamir Maciej Strzeszyński z siedzibą w Tczewie odebrała 91,55 ton wyrobów zawierających azbest z 42 posesji należących do mieszkańców Gminy Tczew. W wyniku przeprowadzonych prac z czterech nieruchomości zdemontowano pokrycia dachowe z płyt falisto-azbestowych w ilości 8060 kg, natomiast 83490 kg odebrano z miejsc, gdzie składowane były wyroby zawierające azbest.
Dofinansowanie na utylizację azbestu pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, do którego wysłano rozliczenie w/w zadania. Po uwzględnieniu kosztów zadania dla usunięcia azbestu które łącznie wyniosły 38525,05 zł dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych czyli 32746,29 zł co oznacza, że 5778,76 zł dofinansuje Gmina Tczew z własnych środków. Dotujący wypłaci dotację pochodzącą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 19262 zł oraz  13484 zł ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


 

W 2015 r Gmina Tczew uzyskała dofinansowanie na zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tczew – edycja 2015”. Środki zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pozyskana kwota dofinansowania wynosi 51.000,00 zł łącznych kosztów kwalifikowanych sięgających do kwoty 60.000,00 zł co oznacza, że 15% kosztów kwalifikowanych (9.000,00 zł) będzie dofinansowane z budżetu Gminy Tczew a pozostałe z WFOŚiGW. W odpowiedzi na ogłoszony nabór, od mieszkańców wpłynęło 45 wniosków na łączną ilość sięgającą prawie 110 Mg wyrobów zawierających azbest, z czego 79,5 Mg dotyczy płyt azbestowych zdemontowanych i zabezpieczonych przeznaczonych do wywiezienia na właściwe miejsce utylizacji odpadów natomiast 22,5 Mg znajduje się jeszcze na budynkach i zostanie zdemontowane i wywiezione przez odpowiednią firmę. Realizację zadania przewidziano na październik 2015 r.


Azbest – za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1% lub więcej azbestu. Na podstawie Wikipedii jako azbest przyjmuje się określenie pewnych grup mineralnych mających postać włókien o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1.Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Techniczną klasyfikację azbestów oparto na długościach i średnicach wiązek włókien. W różnych klasyfikacjach średnice agregatów uznawanych za wiązki zmieniają się znacznie; zazwyczaj są one rzędu milimetrów. Długość wiązek wynosi od dziesiętnych części milimetra do 100 mm. Azbesty poddawane obróbce mogą rozpadać się na mniejsze cząstki (tzw. fibryle). Stwierdzono, że wymiary pojedynczych włókien po rozdrobnieniu mogą się zmieniać w bardzo szerokim zakresie: od nanometrów (nm) i mikrometrów (µm) do milimetrów. Azbest jest przyczyną pylicy azbestowej i międzybłoniaka opłucnej. Szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane przez rzęski, a włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne nie są włókna długie (>5 μm), lecz cienkie (do 0,01 μm) – przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w płuca, gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory. Pierwsze wzmianki na temat szkodliwości azbestu pojawiły się w latach 1900-1910. W roku 1910 francuskie badania potwierdziły szkodliwy wpływ azbestu na organizm człowieka. W całej Europie rocznie 400-600 osób zapada na różne choroby wywołane przez azbest (rak oskrzeli, rak płuc, międzybłoniak, pylica azbestowa). U osób stykających się z azbestem rak płuc został uznany za chorobę zawodową. Ryzyko wchłaniania włókien azbestowych występuje podczas pracy z minerałami azbestowymi oraz podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo-cementowych. W roku 1997 zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu i wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.
Od lat 60 azbest zaczęto powszechnie wykorzystywać w budownictwie. Używano go miedzy innymi do wytwarzania materiałów dekarskich i okładzinowych (w postaci płyt falistych i gładkich).

Szkodliwość azbestu
Włókna azbestu mają średnicę czterokrotnie cieńszą od ludzkiego włosa. Wg przeprowadzonych badań włókna, których średnica jest mniejsza niż 3 mikrometry a długość przekracza 5 mikrometrów po wciągnięciu do płuc wraz z wdychanym powietrzem pozostają tam osiadając na płucach. Pył azbestowy nie tylko zanieczyszcza płuca, ale mechanicznie je uszkadza – ostre drobinki drażnią śluzówkę, co powoduje zwłóknienie tkanki płucnej i pośrednio proces nowotworowy. Organizm nie jest w stanie rozpuścić włókien azbestu ze względu na ich dużą odporność chemiczną. Choroba następująca w wyniku opisanego zetknięcia z azbestem nazywa się azbestozia i następuje średnio po dwudziestu latach od chwili zetknięcia z azbestem. Choroba ta objawia się napadami kaszlu i astmą.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Sposób i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
W sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest jest mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.
W ogólnym stopniu materiały zawierające azbest muszą zostać usunięte na koszt właściciela i zastąpione innymi wyrobami nie zawierającymi azbestu. Wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r. Prace polegające na usuwaniu lub naprawie starych pokryć azbestowych mogą zostać wykonane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zatrudniające odpowiednio przeszkolonych pracowników. Wykonawca musi posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w wyniku której powstają niebezpieczne odpady. Prace należy prowadzić w takim stopniu aby możliwie jak najbardziej ograniczyć uwalnianie się azbestu. Miejsca, w których prowadzi się prace polegające na naprawie bądź usuwaniu azbestu, należy odizolować od otoczenia specjalnymi osłonami. Powinny również znaleźć się tablice ostrzegawcze. Wyroby zdemontowane muszą być składowane w opakowaniach z folii polietylenowej (o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1000kg/m3). Po zakończeniu prac polegających na usunięciu azbestu. Po zakończeniu prac polegających na
usunięciu wyrobów zawierających azbest wykonawca ma obowiązek złożyć właścicielowi budynku pisemne oświadczenie, że przeprowadził prace z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz oczyścił cały teren z azbestu. Oświadczenie takie należy przechowywać przez co najmniej 5 lat.

Składowiska azbestu
.
W województwie pomorskim wg
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/landfill stan na 1 stycznia 2015 r. wyznaczono cztery miejsca składowania wyrobów zawierających azbest wg poniższego zestawienia.

LP.

Województwo

Gmina

Miejscowość

Rodzaj

1.

Pomorskie

Gdańsk

Szadółki

Ogólnodostępne

2.

Pomorskie

Chojnice

Nowy Dwór

Ogólnodostępne

3.

Pomorskie

Kwidzyn

Gliwa Mała

Ogólnodostępne

4.

Pomorskie

Słupsk

Bierkowo

Ogólnodostępne

W urzędzie Gminy Tczew został utworzony punkt informacyjny, gdzie można uzyskać informacje w zakresie:
1. Szkodliwości azbestu,
2. Zasadach bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,
3. Możliwościach i zasadach uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
W powyższym punkcie informacyjnym przyjmowane są zgłoszenia od mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
W zakresie uzyskania powyżej wymienionych informacji proszę się kierować do pokoju nr 9 I piętro, informacji udziela Michał Ciecholewski.
Nr tel. 58 530 51 38
email:
mciecholewski@gmina-tczew.pl

Linki do stron:

http://www.wfosigw.gda.pl/

http://gajanet.pl

http://www.bazaazbestowa.gov.pl

https://pl.wikipedia.org/wiki/Azbest

www.bezazbestu.com.pl

https://pl.wikipedia.org/wiki/Azbest

www.mg.gov.pl/bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

...środa, 19 października 2016
imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita
Biuletyn Informacji Publicznej
Gospodarka Odpadami
ABC o azbeście
sołectwa
osp
kgw
Galeria
Mapa Gminy
Baza plików
POiIŚ
strategia 2020
RPO WP


  
online: 7
odwiedzin: 5468566
Strona glówna | Kontakt | Mapa serwisu |
  
copyright 2006 - 2016 U.G. Tczew